کمیسیون نوآوری و اقتصاد دیجیتال

اهداف کمیسیون:
1 . سیاستگذاری و برنامه ریزی در استفاده از ابزارها و فناوریهای روز دنیا در مدیریت و تقویت
بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال .
2 . هماهنگی و هم افزایی تشکلها و اعضا در راستای نوآوری و بهرهگیری از فناوری های نوین
3 . ارایه مشاوره به حاکمیت در مدیریت نوآوری و فناوری
4 . توسعه استفاده از فناوری های نوین و تجارت الکترونیک با ملاحظات فرهنگ ایرانی-اسلامی

برنامه های کمیسیون نوآوری، فناوری و اقتصاد دیجیتال:
1 . بررسی، توسعه و ترویج مدل ها و فرایندهای نوین در عرصه مدیریت و کسب و کار
2 . رصد روندهای فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی و بررسی چالش های توسعه اقتصاد دیجیتال
3 . پایش چالش های مرتبط با تعارض منافع شرکت ها و تشکل های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال
4 . پایش اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک و ارایه پیشنهادات و انتقادات به ذینفعان
5 . توانمندسازی اعضای حقیقی و حقوقی به منظور بهره برداری بهینه از فناوری و فرایندهای نوین
6 . ایجاد ارتباط فی مابین اعضا، سازمان ها و ارگان های مختلف به منظور تسهیل تجارت الکترونیک
7 . ایفای نقش تنظیم گری روابط در بخش های اقتصادی فعال در فضای آنلاین
8 . پیش بینی و بررسی ظرفیت ها و چالش ها فناوری های نوین و ارایه راهکارها به منظور کاهش
تهدیدات و بهره برداری حداکثری از فرصت ها مجازی
9 . بررسی طرح های اجرایی در موضوعات فناوری و نوآوری
۱۰ . ایفای نقش مشاور امین برای حاکمیت در راستای اهداف کانون و مسئولیت اجتماعی

 ریاست کمیسیون:

image