کمیسیون قوانین  و مقررات محیط کسب و کار

این کمیسیون به منظور تعامل با اتاق­های بازرگانی و ارکان نظام حاکمیتی در راستای پیشنهاد ایجاد قوانین و مقررات، اصلاح قوانین موجود و یا حذف قوانین زائد در محیط کسب و کار کشور شکل گرفته است، از دیگر وظائف این کمیته، همراهی با اتاق ایران در مسیر بررسی مجموعه قوانین، آئین نامه­ها و دستوالعمل­های ارجاع شده به اتاق برای بررسی و اظهار نظر میباشد.

 ریاست کمیسیون:

دکترسید محمد علوی

دكترای حسابداری

دبیركل و رئیس هیئتمدیره جامعه حسابداران رسمی ایران.