کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

 در اجرای بند ک ماده 5  قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و كشاورزی ایران مصوب 1369/12/15 و اصالحیه 1373/9/15 و ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار و با موافقت و نظارت اتاق ایران، بر اساس صورت جلسه مورخ 25 مرداد ماه سال 1380 شورای اجرایی خود، تحت شماره 152 و به تاریخ 18 آذر سال1380 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران به ثبت رسیده است كه دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و بصورت غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

ماموریت فلسفه وجودی:

ایجاد شبکهای از تشکلهای حوزه مدیریت و مهندسی نرم ایران در راستای :

 • همافزایی در توان حرفهای و پژوهشی تشکلهای عضو شبکه از یکسو و افزایش ظرفیت در تعامل با دولت ،بخش خصوصی و تشکلهای همتا از سوی دیگر باهدف بهبود فضای كسبوكار
 • ارتقاء ظرفیت و توانمندی تشکلهای عضو به شکل متوازن و ایجاد همافزایی بین آنها در مسیر انجام مأموریتهای محوله
 •  توسعه تعامالت با نهادهای متناظر ملی، منطقهای و بینالمللی در جهت تبادل تجربیات و دانش و مهارتهای حوزههای مختلف مدیریت و انتقال دانش روز به كشور

محور فعالیتهای کانون:

ایجاد شبکهای از تشکلهای حوزه مدیریت و مهندسی نرم ایران در راستای :

الف- تأثیر عملی بر مجموعه تصمیمساز و قانونگذار در حوزههای مختلف مدیریت كشور، نهادهای حاكمیتی و اركان تصمیمگیرنده.
ب- كمک به توسعه بهكارگیری مدلها و روشهای علمی مدیریت و ارتقاء جایگاه متخصصان مدیریت و مهندسی نرم.
ت- اعتال منزلت تشکلهای عضو در جهت تعالی منافع انجمنها، تشکلها و مؤسسات متخصص علوم مدیریت كشور.
ج- توانمندسازی متوازن تشکلهای عضو .
د- توسعه هوشمندانه صنعت مشاوره مدیریت و مهندسی نرم.
هـ – مطالبه گری برای توسعه قانونگرایی و مبارزه با قانونگریزی و حذف قوانین مزاحم در مسیر بهبود فضای كسبوكار

دستاورد ها :

این انجمن از معدود فراتشکلهای ثبت شده در اتاق ایران می باشد كه بیش از45000  نفر ازمتخصصین، اساتید و مشاوران حوزه مدیریت و اقتصاد كشور را در قالب 53 انجمن علمی و صنفی زیر مجموعه خود قرار داده است و تا كنون منشاء خدمات ارزندهای برای كمک به توسعه مدیریت علمی در كشور از طریق اتاق ایران و یا به صورت مستقیم بوده است. گوشهای از خدمات این شبکه كه منشاء اثر ملی بوده و یا در حال حاضر در دست انجام است عبارتند از :

 •  مدیریت تدوین قانون بهبود فضای كسب و كار به نمایندگی از اتاق ایران.
 •  حضور در جلسات تدوین برنامه ششم توسعه به نمایندگی از اتاق ایران.
 •  سازماندهی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به درخواست معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور.
 •  تدوین اساسنامه نظام مشاور مدیریت موضوع ماده 17 قانون بهبود فضای كسب و كار به نمایندگی ازاتاق های ایران، اصناف و تعاون.
 •  بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات كشوری به نمایندگی از اتاق ایران.
 •  بررسی قانون تجارت و ارائه پیشنهادات اصالحی به درخواست مركز تحقیقات مجلس شورای اسلامی.
 •  حضور موثر در كمیسیون رقابت، خصوصی سازی ، سالمت اداری و ریاست كارگروه خصوصی سازی این كمیسیون در دوره هشتم و تهیه گزارش آسیب شناسی رویکردها و فرآیندهای خصوصی سازی در كشور به همراه پیشنهاد ای اصلاحی.
 •  حضور نماینده این شبکه به عنوان نایب رئیس كمسیون مسئولیت اجتماعی و حاكمیت شركتی در دوره نهم اتاق ایران.
 •  پیگیری ایجاد پلتفرم مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی و شورای راهبردی بخش خصوصی با همکاری موسسه ابرار و هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران.
 •  برگزاری نشستهای فصلی در حوزه حاكمیت شركتی و مسئولیت اجتماعی با همکاری كمیسیون مربوطه در اتاق بازرگانی ایران.
 •  ارائه راهکارها و توصیه مرتبط با برنامههای جهش تولید.
 •  طرحریزی و ارائه مدل چتر نجات برای شركتهای در حال آسیب یا تعطیلشده برای معاونت طرح و برنامه وزارت صمت.
 •  برگزاری اولین رویداد مشاوره به كسبوكار با محوریت اتاق بازرگانی ایران و همکاری تشکلهای عضو كانون در اول بهمنماه 1398.
 • این كانون طی 53 سال گذشته تمام تالش خود را معطوف به اهرم نمودن توان بی بدیل كارشناسی خود در مسیر كمک به اتاق ایران و نهادهای حاكمیتی در جهت بهبود فضای كسب و كار و فراتر از آن یعنی رفع چالشهای كالن و كمک به حل مسائل كشور نموده است، هم اكنون نیز این فراتشکل ملی آماده است تا به عنوان بازوی کارشناسی و تصمیم ساز نهادهای تصمیم گیرنده کشور عمل نموده و تمام توان خود را برای توسعه اقتصاد کشور بهکار گیرد. بدیهی است این موضوع شامل نقش آفرینی در دفاع از حقوق تشکلهای عضو و اعضاء آنها و كمک به توسعه تشکلهای زیر مجموعه نیز خواهد بود.

شبکه در قالب رویکرد “شورای راهبردی” باید صدای واحد متخصصین مدیریت كشور با اتاق ایران و نظام مشاوره مدیریت كشور باشد.

ساختار شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران