نشست شبکه مشاوران با معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور
98-01-29

نشست تخصصی شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران با حضور جناب آقای دکتر نهاوندیان معاون محترم اقتصادی ریاست جمهوری