درباره ما

[ld_images_group_container enable_item_animation=”yes” pf_init_scale_x=”0.75″ pf_init_scale_y=”0.75″ pf_init_opacity=”0″ pf_an_scale_x=”1″ pf_an_scale_y=”1″ pf_an_opacity=”1″ pf_init_scale_z=”1″ pf_an_scale_z=”1″ pf_duration=”1800″ pf_delay=”180″ pf_init_translate_x=”-100″ pf_init_translate_y=”0″][ld_images_group_element img_size=”50%” enable_hover3d=”yes” image=”4184″][/ld_images_group_element][ld_images_group_element img_size=”50%” parallax=”yes” enable_hover3d=”yes” scale_from_x=”1″ scale_from_y=”1″ from_opacity=”1″ scale_to_x=”1″ scale_to_y=”1″ to_opacity=”1″ absolute_pos=”yes” scale_from_z=”1″ scale_to_z=”1″ image=”4185″ position=”left_large:-90px|top_small:-120px|left_small:10%25″ translate_from_y=”50″ translate_to_y=”-75″][/ld_images_group_element][/ld_images_group_container]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ highlight_offset=”5px” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ enable_fit=”true” compressor=”0.7″ minfontsize=”32″ margin=”bottom_small:0.25em” fs=”text_large:47px|text_medium:42px|text_small:40px” highlight_color=”rgba(255, 144, 114, 0.12)”]معرفی رویداد  [ld_highlight] فلسفه و اهداف برگزاری آن. [/ld_highlight][/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ fs=”text_small:17px” lh=”text_small:29px” padding=”left_large:8%25″ margin=”bottom_small:1.75em”]ما به عنوان یک آژانس دیجیتال پیشرو در تهران ، می خواهیم فراتر از روابط متداول مشاوره کسب و کار ، با مشتریان خود درگیر شویم و به شریک مردم و شرکت هایی که با آنها کار می کنیم ، تبدیل شویم.[/ld_fancy_heading]
[ld_counter content_align=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” enable_blur=”true” label=”سال تجربه” count=”+۵” fs=”49px” lh=”1.5em” text_fs=”20px” text_lh=”1.25em” color=”rgb(17, 36, 70)”]
[ld_counter content_align=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” counter_mb_checkbox=”true” enable_blur=”true” label=”عضو ها” count=”۵۰۰۰+” fs=”49px” lh=”1.5em” text_fs=”20px” text_lh=”1.25em” color=”rgb(17, 36, 70)” start_delay=”700″ counter_mb=”10″]
[ld_counter content_align=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” counter_mb_checkbox=”true” enable_blur=”true” label=”رویداد ها” count=”۳+” fs=”49px” lh=”1.5em” text_fs=”20px” text_lh=”1.25em” color=”rgb(17, 36, 70)” start_delay=”250″ counter_mb=”10″]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ enable_fit=”true” compressor=”0.7″ minfontsize=”32″ margin=”bottom_small:0.25em” fs=”text_medium:52px|text_small:40px”]سیر شکل گیری رویداد[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ fs=”text_small:17px” lh=”text_small:29px” padding=”left_large:6.5%25″ margin=”bottom_small:1.75em” color=”rgb(71, 71, 71)”]رویداد در تاریخ ۱۳۹۵ کار خود را با … آغاز کرد. در این راه مجموعه و افراد زیادی ما را همراهی نمودند.[/ld_fancy_heading]
[ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”custom” alignment=”text-right” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” hover_fill=”yes” scale_bg=”iconbox-scale-bg” shadow=”iconbox-shadow” title=”اولین گام ها” fill_color=”rgb(255, 255, 255)” icon_mb=”32″ custom_heading_size=”21px” css=”.vc_custom_1631210234368{padding-top: 50px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 35px !important;}” hover_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” hover_text_color=”rgb(26, 55, 96)” i_icon_image=”11335″ custom_size=”48px”]همه در یک راه حل فرود و راه اندازی. موارد استفاده بی پایان که ایجاد می کند.[/ld_icon_box][ld_spacer height=”20px” hide=”vc_hidden-xs”][ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”custom” alignment=”text-right” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” hover_fill=”yes” scale_bg=”iconbox-scale-bg” shadow=”iconbox-shadow” title=”گام های نهایی” fill_color=”rgb(255, 255, 255)” icon_mb=”32″ custom_heading_size=”21px” css=”.vc_custom_1631210308591{padding-top: 50px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 35px !important;}” hover_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” hover_text_color=”rgb(26, 55, 96)” i_icon_image=”11334″ custom_size=”45px”]همه در یک راه حل فرود و راه اندازی. موارد استفاده بی پایان که ایجاد می کند.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”custom” alignment=”text-right” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” hover_fill=”yes” scale_bg=”iconbox-scale-bg” shadow=”iconbox-shadow” title=”سمینار ها” fill_color=”rgb(255, 255, 255)” icon_mb=”32″ custom_heading_size=”21px” css=”.vc_custom_1631210287638{padding-top: 50px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 35px !important;}” hover_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” hover_text_color=”rgb(26, 55, 96)” i_icon_image=”11332″ custom_size=”45px”]همه در یک راه حل فرود و راه اندازی. موارد استفاده بی پایان که ایجاد می کند.[/ld_icon_box]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ enable_fit=”true” compressor=”0.7″ minfontsize=”32″ margin=”bottom_small:0.25em” fs=”text_medium:35px|text_small:40px”]ساختار اجرایی بهترین تیم مشاوره کسب و کار[/ld_fancy_heading]
[ld_team_member template=”style01″ image=”11838″ name=”کلودیا آریا” position=”توسعه دهنده ارشد” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-behance%22%7D%5D”]
[ld_team_member template=”style01″ image=”11837″ name=”اریک فرانکه” position=”مشاوره” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-behance%22%7D%5D”]
[ld_team_member template=”style01″ image=”11836″ name=”لنا کورتنی” position=”طراح ارشد” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-behance%22%7D%5D”]
[ld_fancy_heading tag=”p” transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(21, 31, 47)” fs=”text_small:11px” ls=”text_small:0.1em” margin=”bottom_large:3.5em|bottom_small:1em” fw=”text_small:700″]معرفی تشکل های عضو رویداد[/ld_fancy_heading]