کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

در اجرای بند (ک ) ماده ( 5 ) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و كشاورزي ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373) و ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار  و  با موافقت و نظارت اتاق ایران،  بر اساس صورت جلسه مورخ 25 مرداد ماه سال 1380 شورای اجرایی خود، تحت شماره 152 و به تاریخ 18 آذر سال 1380 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسیده است که دارای شخصیت حقوقی و­­ مالی مستقل می باشد و بصورت غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.