اساسنامه

اساسنامه

اساسنامه

کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

 

فصل اول کلیات

ماده 1-  اهداف و موضوع فعالیت:

          توسعه تفاهم کارشناسی، ارتقاء ظرفیت حرفه ای و افزایش تعامل با  دولت، بخش خصوصی، تشکل های همتای ملی و فرا ملی (منطقه ای و بین المللی) به منظور ارتقاء کارآمدی در کشور  ایران از جمله اهداف کلان این تشکل ملی می باشد.

ماده 2- نام:

"کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران"

ماده 3- هویت:

کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی که در این اساسنامه اختصاراً “شبکه” نامیده می شود، در اجرای بند (ک ) ماده ( 5 ) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و كشاورزي ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373) که در این اساسنامه اختصاراً اتاق ایران نامیده می شود و ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار  و  با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و بصورت غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

ماده 4- تابعیت:

تابعیت “شبکه” ایرانی است.

ماده 5- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی" شبکه" در آدرس تهران- ستارخان- خیابان با قرخان غربی- پلاک 64 طبقه 4 واحد 16 می باشد.

 تبصره: تغییر  اقامتگاه " شبکه" در تهران (شهرستان) از اختیارات هیأت مدیره می باشد.

در صورت تغییر اقامتگاه قانونی “شبکه” مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می شود و نیز کتباً با امضای مجاز شبکه به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران خواهد رسید.

ماده 6- محدوده جغرافیایی فعالیت:

محدوده جغرافیایی فعالیت " شبکه" سراسر ایران است. / محدوده جغرافیایی فعالیت " شبکه استانی" محدوده جغرافیایی استان است.

کانون شبکه می‌تواند پس از تصویب  مجمع عمومی عادی و تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در  شهرستانها و خارج از کشور نمایندگی دایر کند.

تبصره : شرایط تشکیل نمایندگی باید مطابق با آیین‌نامه‌های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشد.

ماده 7- مدت فعالیت :

مدت فعالیت "  شبکه " از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران نامحدود است.

 

فصل دوم – وظائف و اختیارات

ماده 8- موضوع فعالیت شبکه:

الف-  تبادل تجربیات، اطلاعات و تخصص ها، میان تشکل های عضو و دیگر تشکل های داخلی و بین المللی

ب-  بهبود مستمر نظام های مشاوره ای و حرفه ای از طریق تدوین استانداردهای ملی حرفه به صورت" فرا انجمنی"

پ- کمک به توسعه حضور تشکل ها و بالمآل اعضای آن ها در سطح ملی

ت-  کمک به شکل گیری تشکل های مدنی و صنفی در حوزه های مرتبط

ث-  حمایت از منافع حرفه در سطح فرا انجمنی

ج-  ایجاد و راه اندازی بانک های اطلاعاتی مرجع از فعالان حرفه و خدمات ایشان

چ-  انتنشار نشریات داخلی و عمومی

ح- راه اندازی موجودیت های پیرامونی برای ارتقا توانمندی های اعضای حرفه و تشکل ها و سازمان های عضو و نیز فزونی تعاملات و ایجاد سامانه های هم افزا بین ایشان

خ-  راه اندازی دیوان داوری حرفه

د-  عضویت در مجامع و نهاد های مرتبط داخلی و بین المللی

ذ-  قبول نمایندگی انجمن های حرفه ای بین المللی در داخل کشور و همکاری عملی در این خصوص

ر-  تعییین و سنجش صلاحیت تخصصی فعالان حرفه با همکاری تشکل ها و سازمان های عضو بر اساس آیین نامه مصوب مجمع عمومی

ز-  برگزاری همایش و نمایشگاه صنفی و تخصصی مرتبط

ژ-  و کلیه اقداماتی که برای تحقق ماموریت و اهداف شبکه ضرورت دارد.

 

 

 

فصل سوم ـ عضویت و شرایط آن

 

ماده 9 ـ عضویت و شرایط آن :

اعضاء تشکل ها و سازمان های مذکور در ذیل که در مراجع قانونی ذیربط به ثبت رسیده اند می تواندد با توجه به مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مربوطه به عضویت شبکه در آیند:

الف- کلیه تشکل های مدیریتی و مشاوره مدیریت و مهندسی مرتبط اعم از علمی، حرفه ای، اجرایی، صنفی و دانشجویی

ب- سازمان ها و نهادهای تخصصی فراگیر و ملی که اهداف و وظایف و موضوع آن ها مربوط به امور حرفه مشاوره مدیریت و امور مهندسی مرتبط می باشد.

تبصره1- تشخیص مرتبط بودن فعالیت با شورای عالی شبکه می باشد.

ج- شرایط عضویت: شرایط عضویت مطابف با آیین نامه ای خواهد بود که از سوی هیئت مدیره تنظیم و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

تبصره 2 - در صورتیکه اعضا  هر یک از  شرایط عضویت را از دست بدهد یا به دلیل محرومیت اجتماعی بر مبناء احکام قطعی مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران، عضویت ایشان تا احراز مجدد شرایط فوق تعلیق می گردد .

تبصره3- تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت بوجود می‌آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می‌شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت  به شبکه را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره 4- آن دسته از اعضاء که به هردلیل شرایط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات “شبکه” را نخواهند داشت.

 

 

ماده 10 ـ وظایف اعضاء :

کلیه  اعضای شبکه موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه ها و مصوبات مجامع عمومی و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف  " شبکه" می باشند.

 

 

فصل چهارم –  ارکان

ماده 11- ارکان “شبکه” عبارتند از:

الف- مجامع عمومی اعضای شبکه

ب- شورای عالی شبکه

پ- هیئت مدیره شبکه

ت- بازرس

ماده 12- مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری ومتشکل ازاعضاء حقیقی یا نمایندگان رسمی اعضای حقوقی “شبکه” میباشد.

12-1- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب انجمن و حداقل ده روز و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور دقیق جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری و مقام دعوت کننده مجمع صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء از طریق نامه مکتوب ارسال می‌گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیر الانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق نامه مکتوب با امضای مجاز و تحویل به دبیرخانه اتاق ایران با معاونت تشکل های اتاق ایران هماهنگی نماید.

12-2- نماینده هر عضو حقوقی در “شبکه” جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی و کاندید شدن باید عضو هیات مدیره یا مدیرعامل عضو مربوطه به همراه معرفینامه از سوی شرکت خود باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمناٌ اعضای حقیقی نیز می بایست اصالتاٌ در جلسه حضور یابند و اجازه توکیل حق رأی به غیر را ندارند.

12-3- اخذ رای در مجامع عمومی “شبکه” بصورت علنی می باشد مگر زمانی که رأی گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان باشد  و یا به صلاحدید اکثریت لازم در موارد دیگر تصمیم به اخذ رای کتبی نماید.

12-4- نماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت رییسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه، به صورت نسبی رأی گیری خواهد کرد. سپس هیأت رئیسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.

12-5- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه “شبکه” با تایید اتاق ایران  برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.

12-6- منشی جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیأت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

12-7- حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی(عادی، مؤسس، فوق‌العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر خواهد نمود.

12-8- دبیرخانه “شبکه” باید صورتجلسات مجامع عمومی(عادی، مؤسس، فوق‌العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

13-8- اتاق ایران می‌تواند از پذیرش صورتجلسات مجامع عمومی و یا هیأت مدیره تشکل‌هایی که متضمن موارد نقض آیین‌نامه تشکلهای اقتصادی یا اساسنامه و یا قواعد مسلم قانونی باشد اجتناب نماید.

 

ماده 13- مجامع عمومی بردو نوع اند:

ماده 14- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و ترجیحاً  ظرف  چهار ماهه اول سال مالی وفق ماده 12 تشکیل  می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده 15- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده:

15-1- استماع گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیأت مدیره؛

15-2- استماع گزارش بازرس؛

15-3- بررسی و تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه “شبکه”؛

15-4- استماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛

15-5- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء، برنامه، بودجه  ودستورالعمل ها و آئین نامه های پیشنهادی هیأت‌مدیره ؛

15-6- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیئت مدیره؛

15-7- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء بازرسان اصلی یا علی البدل؛

15-8- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .

15-9- کلیه مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

تبصره1: هیأت مدیره می بایست حداقل 20 روز پیش از تاریخ مجمع گزارشهای خود را آماده و جهت بررسی به بازرس شبکه ارائه نماید.بازرس می تواند جهت مطابقت گزارش ها، اسناد و مدارک صرفاً با حضور در محل دبیرخانه نسبت به بررسی های لازم  اقدام نماید.

تبصره2: بدون قرائت گزارش بازرس، اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

ماده16- در صورتیکه در مجمع عمومی عادی عملکرد هیأت مدیره یا صورت‌های مالی به تصویب مجمع نرسد هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به برطرف کردن ایرادات اقدام و به مجمع گزارش نماید و در صورت عدم تأیید مجدد گزارش مالی و عملکرد هیأت مدیره از سوی مجمع، مجمع عمومی می‌تواند با رعایت مقررات ماده 12 به طور فوق العاده با دستور انتخاب هیأت مدیره برگزار می‌شود.

ماده 17- هیئت مدیره بایستی حداقل 30 روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 12 بنماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

ماده 18- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده 12 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده 19- مجامع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با رأی مثبت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد. در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12 اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی مثبت  نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.

تبصره: در زمان انتخابات هیات مدیره و بازرس، انتخاب افراد به اکثریت نسبی آراء صحیح ماخوذه می باشد.

 

 ماده 20- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه “شبکه”

ب- انحلال" شبکه ” و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه

 

تبصره: هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه می بایست به تایید اتاق ایران برسد.

ماده 21- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی “شبکه” رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 22- درصورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12 اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور  نصف به علاوه یک اعضا  و در غیر اینصورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 23- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده 12 اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده 12 اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

ماده 24 ـ با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 12 دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضا را جهت تشکیل مجمع  طبق ماده 12 دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیأت مدیره و بازرس به درخواست اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

ماده 25- چنانچه در مهلت مقرر در اساسنامه، مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار نگردد، اتاق ایران پس از سه مرتبه اخطار مکتوب به فاصله یک ماه، رأساً نسبت به دعوت از اعضا و برگزاری مجمع اقدام می نماید.

ماده 26- در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان “شبکه” دارای سمت است، ماموریت آن نماینده نیز به تبع وی خودبخود منتفی و زایل خواهد شد.

 ماده 27- چنانچه نماینده عضو حقوقی “شبکه” پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام کتبی شخص حقوقی، به خودی خود از سمتی که در “شبکه” دارد معزول و هیچگونه سمتی در”شبکه”  نخواهد داشت و عضو علی البدل دعوت و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.

ماده 28- شورای عالی شبکه:

شورای عالی، پس از مجامع، عالی ترین رکن سیاست گذار شبکه می باشد. اعضای شورای عالی از یازده الی نوزده عضو در مجمع انتخاب می شوند. عضویت در شورای عالی به صورت حقوقی است. لیکن نمایندگان تشکل ها و سازمان های عضو به صورت حقیقی که ترجیحا از اعضای هیئت مدیره و یا شورای عالی خود معرفی و در جلسات حضور خواهند یافت، حضور می یابند.

28-1- از هر تشکل و سازمان عضو، منحصرا یک نفر می تواند در شورای عالی شبکه حضور داشته باشد.

28-2- جلسات شورای عالی با دعوت رئیس شورای عالی شبکه به صورت فصلی تشکیل می گردد و در موارد ضروری می تواند با تشخیص رئیس شورای عالی در فاصله کوتاهتر نیز تشکیل گردد. در موارد خاص رئیس هیئت مدیره نیز می تواند نسبت به دعوت اعضای شورای عالی جهت تشکیل جلسه شورای عالی اقدام نماید. جلسات فوق العاده با دعوت نامه کتبی و با ذکر دستور جلسه، زمان و مکان و مقام دعوت کننده خواهد بود که حداقل پنج روز قبل باید برای اعضای شورای عالی ارسال گردد.

28-3-حضور دبیر کل و بازرس در جلسات شورای عالی، با حق اظهار نظر و بدون حق رای ، بلا مانع است.

28-4- اختیارات و وظایف شورای عالی عبارت است از :

الف- پیشنهاد ماموریت، چشم انداز، استراتژی های محوری و برنامه های عملیاتی شبکه جهت تصویب به مجامع عمومی شبکه

ب-تایید صورت های مالی و گزارش های مربوط و نیز بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شبکه، جهت بررسی و تصویب مجمع

پ- تصویب آیین نامه های مذکور در این اساسنامه و آیین نامه های دیگر مورد نیاز امور اجرایی شبکه

 

ماده 29- هیأت مدیره:

هیأت مدیره “شبکه” مرکب است از ( 5 )  نفر عضو اصلی و( 2 ) نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین اعضای حاضر در مجمع برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

ماده 30-   هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل
می شود از بین خود یکنفر را بعنوان رئیس، یک نفر را بعنوان  نائب رئیس، یک نفر به عنوان خزانه دار و یک نفر به عنوان منشی  انتخاب خواهد نمود.

تبصره: هیات مدیره موظف است اصل صورتجلسه تعیین سمت هیات مدیره را به اتاق ایران ارسال نماید.  

ماده 31- هر یک از سمتهای هیأت مدیره توسط هیأت مدیره، قابل عزل از سمت و یا تجدید انتخاب می باشند.

ماده 32- در صورت استعفا و یا عزل نصف به اضافه یک اعضای اصلی هیأت مدیره، بدواً اعضای علی‌البدل جایگزین و چنانچه هیأت مدیره نصاب مقرر در اساسنامه را از دست بدهند، برای مابقی اعضای هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با دستور انتخابات هیأت مدیره برگزار خواهد شد.

ماده 33- هیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رییس یا 2 نفر از اعضای هیات مدیره  تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی “شبکه” یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است تشکیل خواهد شد.

ماده 34- درصورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء اصلی  هیأت مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد.

ماده 35- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل 3  نفر از اعضای اصلی هيات مديره رسمیت پیدا می کند.

ماده 36- اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است .

ماده 37- تصمیمات هیأت مدیره با رای حداقل 3 نفر از اعضاي اصلي هيات مديره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 38- از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورتجلسه ای توسط دبیر تنظیم و فی المجلس به امضای حاضرین می‌رسد. اعضای مخالف مصوبات می توانند ضمن امضا، نظر خود را مبنی بر مخالفت ذیل امضا تصریح نمایند.

ماده 39- هیأت مدیره یکنفر شخص حقیقی را ازخارج ازاعضای هیات مدیره بطور تمام وقت بعنوان دبیر انتخاب و استخدام می نماید.

تبصره 1- هیأت مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.

تبصره 2- سه جلسه غیبت متوالی و یا شش جلسه غیبت غیر متوالی در طول یک سال در جلسات هیأت مدیره به منزله استعفاء از عضویت هیأت مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو معزول می گردد.

تبصره 3- دبیر می تواند در جلسات هیات مدیره بدون حق رأی شرکت کند.              

ماده 40-  برای انجام امور اداری و اجرایی “شبکه” دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیأت مدیره تأسیس      میگردد.

 

ماده 41- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره نماینده قانونی “شبکه” است و ازکلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور”شبکه” برخوردار است.  اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

41-1- افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام “شبکه” در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات “شبکه” و پرداخت هزینه ها از این حساب ها

41-2- تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری

41-3- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی

41-4- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول بنام و حساب "شبکه "

41-5- پیشنهاد عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال غیر منقول به مجمع عمومی عادی جهت تصویب

41-6- استخدام و عزل ونصب دبیر “شبکه” وتعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختها

41-7- اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان ودیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق کلیه امور مربوط به داوری و کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری

41-8- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره “شبکه” و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.

41-9- تعیین و اعزام نماینده به شوراها ، کمیسیون ها ،کمیته ها، هیات ها و مراجع داخلی و خارجی

41-10- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور دبیرخانه ”شبکه”درچارچوب اساسنامه

41-11- تدوین برنامه و بودجه و آیین نامه ها و دستورالعمل ها “شبکه” جهت ارائه به مجمع عمومی:

41-12- تهیه صورت دارائی و دیون “شبکه”، تنظیم ترازنامه وحساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

41-13- ارسال گزارشهای سالانه از عملکرد “شبکه” به اتاق ایران؛

41-14- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مشاوران و کارشناسان و پرسنل براساس پیشنهاد دبیر؛

41-15- تدوین سیاستها و خط مشی های کلان “شبکه” جهت ارائه به مجمع عمومی؛

41-16- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های “شبکه”؛

41-17- همکاری با اتاق ایران و تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

ماده 42- اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشند:

42-1- تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت) “شبکه” و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

42- 2- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه”شبکه” و ارائه آن به هیات مدیره؛

42-3- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی “شبکه” و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب؛

42-4- دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورتهای مالی، وصولی ها وپرداختهای “شبکه” را کنترل نموده و بر فرایند ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی “شبکه”، در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

42-5- تعیین کارگروههای تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی “شبکه” و ارائه به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب ؛

42-6- انتخاب دبیران کمیسیونهای تخصصی وتهیه وتدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

42-7- ارائه گزارش عملکرد “شبکه” به هیات مدیره؛

42-8- ارائه گزارشهای سالانه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای شبکه.

 

ماده 43- بازرس:

43-1- یکنفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از داخل یا خارج از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس “انجمن ها”  می شوند ترجیحاً  تجربه و آشنایی کافی با وظائف و مسئولیتهای بازرس مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت را داشته باشند.

43-2- درصورت فوت یا استعفاء بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 44- وظایف بازرس:

44-1- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی، ضوابط اتاق ایران  و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به  هیأت مدیره اطلاع و رفع آنرا درخواست می نماید.

44-2- بازرس ترازنامه و گزارشهای تهیه شده توسط هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی “شبکه” را مورد بررسی قرار می دهد و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

44-3- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و به  دبیر خانه ارائه خواهد نمود.

44-4- بازرس موظف است یک نسخه از گزارشهای خود را به دبیرخانه “شبکه” تحویل دهد.

 

فصل پنجم – منابع مالی

ماده 45- منابع مالی شبکه عبارتند از :

45-1– ورودیه عضویت ،

45– 2 – حق عضویت سالانه ؛

45– 3 -  هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی؛

45– 4 – وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا ؛

ماده 46 - داوطلبين عضویت در”شبکه” باید مبلغ ورودیه رابه حساب "شبکه” واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده 47 - هرعضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب “شبکه” واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

ماده 48 - مجمع عمومی می تواند تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه را به صورت سالانه به هیأت مدیره تفویض کند.

ماده 49 -  “شبکه” می تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی برخوردار گردد و چنانچه  ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیأت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکهای و مؤسسات اعتباری یا از شرکتها و اشخاص عضو را دارد.

ماده 50 - هیأت مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیراعضاء، برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاههای آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و اعزام هیات های تجاری و بازاریابی و غیره
هزینه های “شبکه” را تأمین کند.

فصل ششم– انحلال و تصفیه

ماده 51- “شبکه” بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.

ماده52- چنانچه انحلال “شبکه” از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور هیأت تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان انتخاب می کند. انتخاب اعضاء هیأت مدیره “شبکه” قبل از انحلال، در مقام اعضاء هیأت تصفیه بلامانع است.

ماده 53- پس ازاعلام انحلال “شبکه” و تعیین اعضاء هیأت تصفیه، مدیران سابق “شبکه” مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه “شبکه” را با تنظیم صورتجلسه تحویل هیأت تصفیه نمایند.

ماده 54- هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارائیها را روشن می کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.

ماده 55- وظائف و تکالیف و اختیارات هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون “شبکه” و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

 

 

فصل هفتم –  سایر موارد

ماده 56 -“شبکه” بمنظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود می تواند به تعداد مورد نیاز کارگروه یا کمیته تخصصی دائم یا موقت از بین مدیران و اعضاء “شبکه” و یا خارج از آنها تشکیل دهد. وظایف و نوع فعالیت هر کمیسیون، تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان، چگونگی فعالیت و اداره و نیز نحوه انحلال آن براساس آیین نامه ها و مقرراتی خواهد بود که توسط  هیأت مدیره تهیه و تصویب خواهد شد.

ماده 57- “شبکه” می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین خبره و کارآمد مرتبط با موضوغ فعالیت ، خارج از اعضای " شبکه "، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید.

ماده 58- در موارد مسکوت این اساسنامه بر اساس مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 عمل خواهد شد.

ماده 59- در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت  می پذیرد و نظر اتاق در این خصوص قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 60 – رعایت کلیه مصوبات ، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان انجمن لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 61 - در خصوص مسائل کلی و کلان بخش انجمن تابع تشکل بالادستی به تشخیص اتاق ایران می‌باشد. همچنین چگونگی ارتباط عملکردی انجمن با تشکل بالادستی تابع تصمیم متخذه در مجمع عمومی تشکل بالادستی می باشد.

ماده 62- کلیه اختلافات و دعاوی احتمالی  ناشی از برگزاری  مجامع عمومی در خصوص تشکلهای وابسته به اتاق ایران و یا در ارتباط با آن نظیر اختلاف اعضای هیات مدیره با یکدیگر،اعضای تشکل با تشکل مربوطه و تشکل با اتاق ایران و غیره بوسیله کمیته تحت عنوان"کمیته حل اختلاف" متشکل از یک نفر نماینده  از هیات راهبردی تشکلها اتاق ایران و یک نفر نماینده از معاونت تشکلهای اتاق ایران و یک نفر نماینده از دفتر حقوقی اتاق ایران، مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور قاطع اختلاف بوده و برای طرفین قطعی و  لازم الاجرا می باشد.

ماده 63- این اساسنامه در( 7 ) فصل و( 62 ) ماده و ( 11 ) تبصره در تاریخ6 97/11/ به تصویب مجمع عمومی مؤسسين " کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران" رسيده است.

 

تاریخ ایجاد: 13-11-97