تاریخچه

بر اساس صورت جلسه مورخ 25 مرداد ماه سال 1380 شورای اجرایی کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران ، تحت شماره 152 و به تاریخ 18 آذر سال 1380 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسیده است.

تاریخچه
تاریخ ایجاد: 15-11-97