اهداف و برنامه ها

اهداف و موضوع فعالیت:           توسعه تفاهم کارشناسی، ارتقاء ظرفیت حرفه ای و افزایش تعامل با  دولت، بخش خصوصی، تشکل های همتای ملی و فرا ملی (منطقه ای و بین المللی) به منظور ارتقاء کارآمدی در کشور  ایران از جمله اهداف کلان این تشکل ملی می باشد.

اهداف و برنامه ها

موضوع فعالیت شبکه:

الف-  تبادل تجربیات، اطلاعات و تخصص ها، میان تشکل های عضو و دیگر تشکل های داخلی و بین المللی

ب-  بهبود مستمر نظام های مشاوره ای و حرفه ای از طریق تدوین استانداردهای ملی حرفه به صورت" فرا انجمنی"

پ- کمک به توسعه حضور تشکل ها و بالمآل اعضای آن ها در سطح ملی

ت-  کمک به شکل گیری تشکل های مدنی و صنفی در حوزه های مرتبط

ث-  حمایت از منافع حرفه در سطح فرا انجمنی

ج-  ایجاد و راه اندازی بانک های اطلاعاتی مرجع از فعالان حرفه و خدمات ایشان

چ-  انتنشار نشریات داخلی و عمومی

ح- راه اندازی موجودیت های پیرامونی برای ارتقا توانمندی های اعضای حرفه و تشکل ها و سازمان های عضو و نیز فزونی تعاملات و ایجاد سامانه های هم افزا بین ایشان

خ-  راه اندازی دیوان داوری حرفه

د-  عضویت در مجامع و نهاد های مرتبط داخلی و بین المللی

ذ-  قبول نمایندگی انجمن های حرفه ای بین المللی در داخل کشور و همکاری عملی در این خصوص

ر-  تعییین و سنجش صلاحیت تخصصی فعالان حرفه با همکاری تشکل ها و سازمان های عضو بر اساس آیین نامه مصوب مجمع عمومی

ز-  برگزاری همایش و نمایشگاه صنفی و تخصصی مرتبط

ژ-  و کلیه اقداماتی که برای تحقق ماموریت و اهداف شبکه ضرورت دارد.

تاریخ ایجاد: 15-11-97