مسولیت اجتماعی ضرورت روزبنگاههای ایرانی

علوم اجتماعی و مدیران صنایع در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار شود

مسولیت اجتماعی ضرورت روزبنگاههای ایرانی

محمود اولیائی، رئیس هیئت مدیره کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران و نائب رئیس کمسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران مطرح کرد
مسولیت اجتماعی ضرورت روزبنگاههای ایرانی

رخ دادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دهه های اخیر همچون افزایش شکاف طبقاتی به ویژه در میان جامعه های درحال توسعه و یا جامعه های توسعه یافته با سایر جوامع ،پیدایش و رشد بیماری های خاص و نادرحرومیت بسیاری از مردم دنیا از غذا ، بهداشت و آموزش، تخریب میراث فرهنگی و جنگ های خانمان سوز در کنار اثرات مخرب صنایع بر جوامع محلی، ملی و بین المللی همچون تولید گازهای گلخانه ای و تخریب محیط زیست موجب شده است .

موضوع " مسئولیت اجتماعی شرکتی " نزد صاحب نظران حوزه های مدیریت، اقتصاد، علوم اجتماعی و مدیران صنایع در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار شود. در ایران نیز تجار و صاحبان مال و ثروت کمک به همنوعان را از سالهای پیش به عنوان تکالیف دینی و ملی تلقی کرده و لذااین بخش از حوزه مسئولیت اجتماعی در کشور پیشینه تاریخی و البته خود جوش و غیرسیستماتیک دارد.

تاریخ ایجاد: 30-11-98