جامعه حسابداران رسمی ایران

جامعه حسابداران رسمی ایران

اعضا

دکتر سید محمد علوی. دبیر کل و رئیس هیئت مدیره

دکتر سید محمد علوی. دبیر کل و رئیس هیئت مدیره

مهدی بیرانوند. عضو هیئت مدیره

مهدی بیرانوند. عضو هیئت مدیره

ناصر رزاق. عضو هیئت مدیره

ناصر رزاق. عضو هیئت مدیره