انجمن مدیریت راهبردی ایران

انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران درمرداد ماه سال1382 شمسی و براساس مجوز شماره 15609 مورخ 6/5/82 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تأسيس شد . این انجمن كه یک مؤسسه غیر انتفاعی و با رویکرد علمی – پژهشی و آموزشی است با مشارکت جمعی از اساتید برجسته مدیریت راهبردی کشور و مدیران شرکت های بازرگانی و صنایع شکل گرفته است ، هدف انجمن بهره گيري از تمامي ظرفيت علمي دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي كشور و دانش مديريت جهان براي ارتقاء کمی و کیفی نیروهای متخصص در حوزه مدیریت استراتژیک، توسعه و بهبود وضعیت آموزش و پژوهش در این حوزه و نیز پیشبرد اهداف و افزایش توان مدیریت درکشور است که برای مدت نامحدود تشکیل شده است.انجمن با توجه به سند چشم انداز 20 ساله كشور و لزوم قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و همچنین برقراری تعامل سازنده در روابط بین الملل، برنامه ها و اهداف خود را در بخش های مختلف، تنظیم كرده و در برنامه هاي عملياتي سالانه به اجراءگذاشته است.

انجمن مدیریت راهبردی ایران

اهداف انجمن:

اهداف اساسي  انجمن مدیریت راهبردی ایران عباتند از :

اساسنامه انجمن علمی مدیریت راهبردی

فصل اول  كليات و اهداف

ماده 1: به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي كشور در زمينه دانش مديريت راهبردی و عملیاتی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود  بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي, انجمن علمی مديريت راهبردي ايران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.

ماده 2: انجمن مؤسسه‌اي غير انتفاعي است و در زمينه‌هاي علمي , پژوهشي,آموزشی ومشاوره فعاليت مي‌كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رييس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد.

ماده 3: مركز انجمن در تهران مي‌باشد و شعب و نمايندگي هاي آن پس ازتصويب در هيات مديره و تائيد كميسيون انجمنهاي علمي مي‌تواند در هر منطقه و استاني  از كشور تشكيل شود.

تبصره: هيئت مديره مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمي كثيرالانتشار اعلام شود و كتباً به اطلاع كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.

ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم  وظايف و فعاليتها:

ماده 5: به‌منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به‌عمل خواهد‌آورد:

1-5- انجام تحقيقات علمي , پژوهشي,آموزشی ومشاوره در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با دانش مديريت (راهبردي)و گرايش هاي تخصصي آن سر و كار دارند.

2-5- همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.

3-5- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي به سازمان آموزشي – پژوهشي، توليدي خدماتي و كليه افراد حقيقي و حقوقي

5-5-  برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي

6-5- انتشار كتب و نشريات علمي و فرهنگ سازي در زمينه ضرورت توسعه مديريت راهبردي در كشور