انجمن بهره وری ایران

تأسیس انجمن بهره وری ایران بنا به ضرورت اشاعه مفهوم و فرهنگ بهره وری ایران با همت و همکاری جمعی از علاقه مندان و متخصصان حرکت بهره وری با هدف حمایت از برنامه های ترویج، توسعه و قانونمند شدن کلیه اقدامات و برنامه های ارتقا بهره وری در کشور به عنوان یک سازمان غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی در تاریخ 5/11/1381 تاسیس شده است.

انجمن بهره وری ایران

مأموریت انجمن بهره وری ایران

رسالت انجمن بهره وری ایران به عنوان یک تشکل مردم نهاد
و برخوردار از جایگاه برجسته در تعامل و ارتباط با دولت ، تشکل های غیردولتی و حرفهای و نهادهای سیاستگذار؛ کمک به شکل گیری نهضت بهره وری در سطح کشور از طریق:
تأثیرگذاری بر سیاستگذاران،
جلب مشارکت مؤثر حامیان،
هم افزایی متخصصین،
فرهنگ سازی و اطلاع رسانی
با رویکرد تقویت شبکه و عضو محوری است.

اهداف انجمن بهره وری ایران

• نشر فرهنگ و اشاعه مفاهیم بهره وری و ایجاد حرکت همگانی برای ارتقای آن در سطح کشور
• توسعه و ارتقای مدیریت منابع انسانی برای بهبود بهره وری درکلیه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• ارتقای تواناییهای مدیریتی و سازمانی با طراحی و تدوین الگوهای موثر و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فنی برای افزایش بهره وری
• تاثیرگذاری بر سیاستها، برنامه ها، قوانین و مقررات کشور در حوزه بهره وری و تالش در جهت اصلاح و بهبود آنها

رسالت انجمن بهره وری ایران به عنوان یک تشکل مردم نهاد و برخوردار از جایگاه برجسته در تعامل و ارتباط با دولت ، تشکل های غیردولتی و حرفهای و نهادهای سیاستگذار؛ کمک به شکل گیری نهضت بهره وری در سطح کشور از طریق:
تأثیرگذاری بر سیاستگذاران،
جلب مشارکت مؤثر حامیان،
هم افزایی متخصصین،
فرهنگ سازی و اطلاع رسانی
با رویکرد تقویت شبکه و عضو محوری است.

 

 

اعضا

دکتر حسین اعلائی

دکتر حسین اعلائی

رئیس هیئت مدیره

دکتر سعید خرقانی

دکتر سعید خرقانی

نائب رئیس هیئت مدیره

سید حمید کلانتری

سید حمید کلانتری

عضو هیئت مدیره

مهندس علی اکبر اولیاء

مهندس علی اکبر اولیاء

عضو هیئت مدیره

حسین حاجیان برزی

حسین حاجیان برزی

عضو هیئت مدیره