انجمن توسعه بهره وری ایران

ماموریت انجمن * ماموریت ما شناسایی ظرفیتهای دانش آموختگان بهره وری و ساماندهی آنان در جهت توسعه و گسترش ارتقاء امر بهره وری به نحوی که بتواند منافع ملی کشور، جامعه و اعضاء انجمن را حفظ نماید.

انجمن توسعه بهره وری ایران

بنام خدا

 

سوگندنامه هیأت مدیره انجمن توسعه بهره وری ایران

انجمن توسعه بهره وری ایران ، انجمنی است علمی حرفه ای و ملی که به منظور حصول به اهداف ذیل تشکیل شده است .

1- تولید و تسهیل دسترسی به اطلاعات بهره وری

2- گسترش دستاوردهای حاصل از برنامه های سازمان بهره وری آسیایی و انتقال تجارب از دیگر سازما نهای ملی و بین المللی

3- ترویج فرهنگ بهره وری و توصیه راههای ارتقای آن درسطح ملی وبین المللی همکاری با نهادها

4- همکاری با نهادهای اجرایی،علمی،پژوهشی و فرهنگی ملی و بین المللی در زمینه بهره وری

5- حمایت و پشتیبانی ازتشکیل گروههای علمی وتخصصی درزمینه بهره وری

رعایت اصول علمی ، حرفه ای و اخلاقی ، توسط اعضاء هیأت مدیره ، بازرس و توسط تمامی افرادی که به نوعی وظیفه و نقشی را در این انجمن به عهده گرفته اند ، بنیان های موفقیت و حصول به اهداف فوق را تشکیل می دهد.

ما اعضای هیأ ت مدیره انجمن توسعه بهره وری ایران با امضای این سوگند نامه تعهد و پایبندی خود را به اصول زیر اعلام می کنیم: