اتحادیه انجمن های علمی فناوری، نوآوری و تجاری سازی

این اتحادیه موسسه ای است علمی، غیرانتفاعی، غیردولتی و غیرسیاسی است که جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان انجمن های علمی عضو تشکیل شده است تا ضمن کمک به ارتباط انجمن ها با قوای سه گانه، دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و اجرایی کشور، مجامع ملی و بین المللی و سایر بخش های دولتی و غیر دولتی به تشویق، ترغیب و حمایت از فعالیت های علمی، هم افزایی و هدفمندسازی تحقیقات و سایر فعالیت های علمی انجمن های عضو بپردازد. اعضای اتحادیه بر دو دسته اعضای حقوقی پیوسته و اعضای حقوقی عادی هستند.

اتحادیه انجمن های علمی فناوری، نوآوری و تجاری سازی

اهداف :


1- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان انجمن هاي علمی عضو؛
2- کمک به ارتباط انجمنها با قواي سه گانه، دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و اجرایی کشور، مجامع ملی و بین المللی
و سایر بخش هاي دولتی و غیر دولتی؛
3- تشویق، ترغیب و حمایت از فعالیتهاي علمی، هم افزایی و هدفمندسازي تحقیقات و سایر فعالیت هاي علمی انجمن هاي
عضو؛
4- شناساندن جایگاه واقعی و تقویت انجمن هاي علمی؛
5- ایجاد زمینه هاي لازم به منظور حضور فعال در مجامع تخصصی براي تاثیرگذاري بر روند قانون گذاري و اجرایی کشور؛
6- حمایت از حقوق انجمنهاي عضو؛
7- کمک به پیشبرد اهداف کمیسیون انجمنهاي علمی ایران.


براي نیل به موارد فوق اتحادیه اقدامات زیر را بعمل خواهد آورد:


الف: کمک به برقراري ارتباط بین انجمن هاي علمی عضو و کسب اطلاع از آخرین پیشرفتها و دستاوردهاي علمی و فنی و
اقتصادي جهان و نشر و تبادل این اطلاعات و تجارب میان انجمن ها به منظور توسعه فعالیت آنها و ایجاد وحدت رویه.
ب: کمک به برقراري و تسهیل ارتباط انجمن هاي علمی با مراکز آموزشی، پژوهشی، صنعتی و اجرایی کشور.
پ: همکاري در جهت ممیزي توسعه علوم، جمع آوري و بررسی پیشنهادهاي انجمن هاي علمی براي کمک به امر سیاستگذاري در
زمینه هاي توسعه علوم، تحقیقات و فناوري
ت: تهیه، تدوین، مشاوره و نظارت بر طرح ها و آئین نامه ها و استانداردهاي علمی، پژوهشی و فنی.
ج: تشویق انجمن هاي علمی عضو و اعضا آنها در امر مطالعات و تحقیقات فنی از طریق اعطا جوایز و مدال و کمک هزینه هاي
تحصیلی و دوره هاي آموزشی کوتاه یا بلند مدت.

ح: ایجاد تسهیلات جهت تقدیر، تجلیل و اعطاي جوایز در مناسبت هاي خاص به ویژه به پیشکسوتهاي علم و فناوري و محققین
جوان.
خ: تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات انجمن هاي علمی عضو اتحادیه و همکاري و هماهنگیهاي لازم با کمیسیون انجمنهاي
علمی.
چ: ارائه مشاوره به اعضا و ارائه راهکارهاي لازم در حکمیت هاي علمی.
د: تلاش در جهت اعتلا جایگاه انجمنهاي علمی - تخصصی عضو.
ر: برقراري رقابت سالم بین اعضا.
ز: تشکیل کارگروه ها و کمیته هاي علمی - تخصصی و اجرائی
ل: نشر و انتشار مجله و کتب.
م: ایجاد شبکه مجازي بین اعضا.
و: کمک به ارزیابی فعالیتهاي انجمنهاي عضو اتحادیه.