دکتر حمید رضا مفتخری نائینی

   رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش و توسعه کسب و کار کانون

  

   ·رئیس پردیس دانشگاه Avicenna International Community College LLC و مدرس رسمی (کشور گرجستان) .

                                                      داور رسمی انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران  

                                                      عضو رسمی حقیقی انجمن مشاوران مدیریت ایران 

                                                     عضو رسمی حقیقی انجمن مدیریت پروژه ایران

اعضاء کمیسیون

كمیسیون آموزش، پژوهش و توسعه كسب و كار

  

كمیسیون آموزش، پژوهش و توسعه كسب و كار یکی از كمیسیون های كانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران است كه با هدف طرح ریزی و هدایت پروژه های آموزشی، پژوهشی و توسعه كسب و كار در راستای نیازمندی های تشکل های عضو، برای آشنایی و استفاده موثر از فضای كسب و كار داخلی و بین المللی و همچنین پاسخگوئی نیازمندی های فعالان اقتصادی و اتاق های بازرگانی، با كمک و در تعامل مجموعه تشکل های عضو ایجاد گردیده است.

 

شرح وظايف :
الف) تدوین برنامه های كوتاه مدت و میان مدت در زمینه های فوق لذكر.
ب) تعریف حدود اختیارات، تركیب كمیته های آموزش، پژوهش و توسعه كسب و كار و نظارت و ارزیابی بر عملکرد كمیته ها.
ت) شناسایی و ارتباط با انجمن ها و نهادهای بین المللی و تدوین شیوه همکاری با آنان جهت همکاری و تفاهم نامه مشترک.
ث) تدوین راه های تعامل كمیسیون جهت استفاده از ظرفیت زیر تشکل ها مثل سازمان مدیریت صنعتی واستفاده از فضا و امکانات آموزشی و پژوهشی آنها.
ج) تعیین و سنجش صلاحیت تخصصی فعالان حرفه با همکاری تشکل ها و سازمان های عضو براساس آیین نامه مصوب مجمع.
چ) ارائه برنامه های پیشنهادی همایش های تخصصی مطابق با اساسنامه كانون جهت آشنایی صنوف مختلف با الزامات مرتبط در حوزه های فعالیتی خودشان.
ح) ایجاد كانال ارتباطی كمیسیون آموزش و پژوهش و توسعه كسب و كار با اتاق ایران، تهران و شهرستانها.
خ) فراهم كردن عضویت انجمن ها در شبکه و تنظیم تفاهمنامه همکاری با انجمن ها.
ی) توسعه ارتباطات، جلب همکاری اعضاء در كمیته ها و شبکه سازی اعضاء.
د) ارتباط با سازمان ها و مجموعه های حقوقی، خصوصاً سایر انجمن های علمی در حوزه های مهندسی.
ذ) همکاری در تهیه بروشور، معرفی كانون شبکه به محیط های بیرونی.
ن) نقطه تماس با اتحادیه ها، اجلاس ها، مجامع و سازمان های منطقه ای و بین المللی فعال در حوزه فعالیت كمیسیون (به عنوان نماینده).
ل) شناسایی و ایجاد فرآیندها،آیین نامهها، نمونه تفاهم نامه ها، رویه ها و قراردادهای مورد نیاز در كمیسیون آموزش و پژوهش و توسعه كسب و كار با همکاری كمیته های تخصصی .

كليه حقوق اين سايت متعلق به شركت مي باشد.