اساسنامه

بسمه تعالی

اساسنامه

کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

ماده 1-  اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور ارتقاء کارآمدی در کشور،  ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران با ایجاد شبکه­ای از تشکل­های متخصص مدیریت و مهندسی ایران جهت هم افزایی در توان حرفه ای و پژوهشی تشکل­های عضو شبکه در راستای افزایش ظرفیت در تعامل با دولت، بخش خصوصی و تشکل­های همتا در سطح ملی، منطقه­ای و بین­المللی مطابق با مفاد زیر تشكیل گردیده است.

ماده 2- نام:

"کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران"

ماده 3- هویت:

کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران که در این اساسنامه اختصاراً “ کانون” نامیده می شود، در اجرای بند (ک) ماده (5) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزي ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373) که در این اساسنامه اختصاراً  "اتاق ایران"  نامیده می­شود و ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و بصورت غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

ماده 4- تابعیت:

تابعیت “ کانون” ایرانی است.

ماده 5- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی"  کانون " در آدرس تهران- خیابان ستارخان- خیابان باقرخان غربی- پلاک 64 - طبقه 4 - واحد 16 می­باشد.

 تبصره 1 : تغییر  اقامتگاه "  کانون " در تهران (شهرستان) از اختیارات هیئت مدیره می باشد.

در صورت تغییر اقامتگاه قانونی “ کانون” مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می شود و نیز کتباً با امضای مجاز کانون به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران خواهد رسید.

ماده 6- محدوده جغرافیایی فعالیت:

محدوده جغرافیایی فعالیت "  کانون" سراسر ایران است.

کانون می‌تواند پس از تصویب  مجمع عمومی عادی و تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در  شهرستانها و خارج از کشور نمایندگی دایر کند.

تبصره 2 : شرایط تشکیل نمایندگی باید مطابق با آیین‌نامه‌های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشد.

ماده 7- مدت فعالیت :

مدت فعالیت "  کانون " از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نامحدود است.

فصل دوم – وظائف و اختیارات

ماده 8- وظایف و اختیارات " کانون " عبارتند از:

الف-  تبادل تجربیات، اطلاعات و تخصص ها، میان تشکل­های عضو و دیگر تشکل­های داخلی و بین­المللی.

ب-  بهبود مستمر نظام­های مشاوره­ای و حرفه­ای از طریق تدوین استانداردهای ملی حرفه به صورت" فرا انجمنی".

پ- کمک به توسعه حضور تشکل­ها و بالمآل اعضای آن ها در سطح ملی.

ت- کمک به شکل­گیری فعالیت­های هم سنخ با اهداف و موضوع فعالیت­های کانون.

ث-  حمایت از منافع حرفه در سطح فرا انجمنی .

ج-  ایجاد و راه اندازی بانک­های اطلاعاتی مرجع از فعالان حرفه و خدمات ایشان.

چ-  انتنشار نشریات داخلی و عمومی در چارچوب اهداف و موضوع فعالیت­های کانون.

ح- راه­اندازی موجودیت­های پیرامونی برای ارتقاء توانمندی­های اعضای حرفه و تشکل­ها و سازمان­های عضو و نیز فزونی تعاملات و ایجاد سامانه­های هم­افزا بین ایشان .

د-  عضویت در مجامع و نهادهای مرتبط داخلی و بین­المللی.

ذ-  قبول نمایندگی انجمن­های حرفه­ای بین­المللی در داخل کشور و همکاری عملی در این خصوص.

ر-  تعییین و سنجش صلاحیت تخصصی فعالان حرفه با همکاری تشکل­ها و سازمان­های عضو بر­اساس آیین­نامه مصوب مجمع عمومی.

ز-  برگزاری همایش و نمایشگاه صنفی و تخصصی مرتبط.

ژ-  و کلیه اقداماتی که برای تحقق ماموریت و اهداف کانون ضرورت دارد.

فصل سوم ـ عضویت و شرایط آن

ماده 9 ـ عضویت و شرایط آن :

كلیه فعالین در ارتباط با موضوع فعالیت کانون میتوانند با داشتن شرایط زیر به عضویت کانون درآیند:

9-1- اعضاء اصلی :

نمایندگان تشکل­ها و سازمان­های مذکور در ذیل که در اتاق ایران به ثبت رسیده­اند می­توانند با رعایت و توجه به مفاد این اساسنامه و آیین نامه­های مربوطه به عنوان اعضاء اصلی به عضویت کانون در آیند:

الف- کلیه تشکل­های مدیریتی و مشاوره مدیریت و مهندسی مرتبط.

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر اتاق­های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برای نماینده معرفی شده.

ج– دارا بودن پروانه فعالیت معتبر از اتاق ایران.

تبصره 3 : تشخیص مرتبط بودن فعالیت با هیئت مدیره می باشد.

9-2- اعضاء افتخاری :

کلیه تشکل­های علمی، حرفه­ای، اجرایی، صنفی و دانشجویی، سازمان­ها و نهادهای تخصصی فراگیر و ملی که در زمینه مرتبط با موضوع کانون خدمات برجسته ای را ارائه داده­اند اما به عضویت اتاق­های بازرگانی کشور در نیامده­اند و یا موضوع فعالیت آنها به صورت مستقیم با ماموریت شبکه همخوانی نداشته باشد، می توانند بدون داشتن حق رای عضو افتخاری کانون محسوب گردند. کانون کوشش خواهد کرد از همکاری های اعضاء افتخاری به عنوان مشاورین عالی در فعالیت­ها و پروژه­های مربوط به کانون بهره­مند گردد.

تبصره 4 : تنها اعضاء اصلی حق کاندید شدن و رای را در مجامع کانون خواهند داشت.

تبصره 5 : در صورتیکه هر یک از  اعضاء شرایط عضویت را از دست بدهد یا به دلیل محرومیت اجتماعی بر مبناء احکام قطعی مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران، عضویت ایشان تا احراز مجدد شرایط فوق تعلیق می­گردد .

تبصره 6 : تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت بوجود می­آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می‌شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت  به کانون را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره 7 : آن دسته از اعضاء که به هردلیل شرایط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات “ کانون ” را نخواهند داشت.

ماده 10 ـ وظایف اعضاء :

کلیه  اعضای شبکه موظف به رعایت مفاد اساسنامه، مقررات، آیین نامه ها و مصوبات مجامع عمومی و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف  " کانون " می باشند.

فصل چهارم –  ارکان

ماده 11- ارکان “ کانون ” عبارتند از:

مجمع عمومی

هیئت مدیره

بازرس

ماده 12- مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم­گیری و متشکل ازاعضاء حقیقی یا نمایندگان رسمی اعضای حقوقی “ کانون ” میباشد.

12-1- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب کانون یا با ارسال دعوت­نامه­ای برای اعضا به صورت مکتوب در حداقل ده روز و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور دقیق جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری و مقام دعوت کننده مجمع صورت می­پذیرد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیر­الانتشار منتخب یا ارسال دعوت نامه، مقام دعوت کننده باید از طریق نامه مکتوب با امضای مجاز و تحویل به دبیرخانه اتاق ایران با معاونت تشکل های اتاق ایران هماهنگی نماید.

12-2- نماینده هر عضو حقوقی در “ کانون ” جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی و کاندید شدن باید عضو هیئت مدیره یا دبیر عضو مربوطه به همراه معرفینامه از سوی تشکل خود باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمناٌ اعضای حقیقی نیز می بایست اصالتاٌ در جلسه حضور یابند و اجازه توکیل حق رأی به غیر را ندارند.

12-3- اخذ رای در مجامع عمومی “ کانون ” بصورت علنی می باشد مگر زمانی که رأی گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیئت مدیره و بازرسان باشد  و یا به صلاحدید اکثریت لازم در موارد دیگر تصمیم به اخذ رای کتبی نماید.

12-4- نماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیئت رییسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه، به صورت نسبی رأی گیری خواهد کرد. سپس هیئت رئیسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.

12-5- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه “ کانون ” با تایید اتاق ایران  برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.

12-6- منشی جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیئت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

12-7- اعضاء هیئت رئیسه مجمع میتوانند کاندیدای عضویت در هیئت مدیره و بازرس کانون نیز گردند.

12-8- حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی(عادی، مؤسس، فوق‌العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار­نظر خواهد نمود.

12-9- دبیرخانه “ کانون ” باید صورتجلسات مجامع عمومی(عادی، مؤسس، فوق‌العاده) منظم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

12-10- اتاق ایران می‌تواند از پذیرش صورتجلسات مجامع عمومی و یا هیئت مدیره تشکل‌هایی که متضمن موارد نقض آیین‌نامه تشکل­های اقتصادی یا اساسنامه و یا قواعد مسلم قانونی باشد اجتناب نماید.

ماده 13- مجامع عمومی بر دو نوعند:

مجمع عمومی عادی.

مجمع عمومی فوق العاده.

ماده 14- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و ترجیحاً  ظرف  چهار ماهه اول سال مالی وفق ماده 12 تشکیل  می­گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده 15- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده:

15-1- استماع گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیئت مدیره.

15-2- استماع گزارش بازرس.

15-3- بررسی و تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه “ کانون ”.

15-4- استماع گزارش هیئت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید.

15-5- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء، برنامه، بودجه و دستورالعمل­ها و آئین­نامه­های پیشنهادی هیئت‌مدیره .

15-6- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی­البدل هیئت مدیره.

15-7- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء بازرسان اصلی یا علی­البدل.

15-8- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .

15-9- کلیه مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

تبصره 8 : هیئت مدیره می­بایست حداقل 20 روز پیش از تاریخ مجمع گزارشهای خود را آماده و جهت بررسی به بازرس کانون ارائه نماید.بازرس می­تواند جهت مطابقت گزارش­ها، اسناد و مدارک صرفاً با حضور در محل دبیرخانه نسبت به بررسی­های لازم  اقدام نماید.

تبصره 9 : بدون قرائت گزارش بازرس، اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

ماده16- در صورتیکه در مجمع عمومی عادی عملکرد هیئت­مدیره یا صورت‌های مالی به تصویب مجمع نرسد هیئت­مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به برطرف کردن ایرادات اقدام و به مجمع گزارش نماید و در صورت عدم تأیید مجدد گزارش مالی و عملکرد هیئت مدیره از سوی مجمع، مجمع عمومی می‌تواند با رعایت مقررات ماده 12 به طور فوق العاده با دستور انتخاب هیئت مدیره برگزار شود.

ماده 17- هیئت مدیره بایستی حداقل 30 روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 12 بنماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیئت­مدیره جدید، هیئت­مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

ماده 18- مجمع عمومی عادی بطور فوق­العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده 12 اساسنامه تشکیل می­گردد.

ماده 19- مجامع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت پیدا می­کند و مصوبات آن با رأی مثبت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد. در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12 اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی مثبت  نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می­رسد.

تبصره 10 : در زمان انتخابات هیئت مدیره و بازرس، انتخاب افراد به اکثریت نسبی آراء صحیح ماخوذه می باشد.

 ماده 20- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه “ کانون”.

ب- انحلال “ کانون ” و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه.

تبصره 11 : هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه می بایست به تایید اتاق ایران برسد.

ماده 21- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی “ کانون ” رسمیت پیدا می­کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 22- درصورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12 اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور  نصف به علاوه یک اعضا  و در غیر اینصورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 23- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی توسط بازرس، مراتب به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده 12 اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیئت مدیره،  بازرس می­تواند رأساً با رعایت ماده 12 اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

ماده 24 ـ با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیئت مدیره باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 12 دعوت نماید. در صورت استنکاف هیئت مدیره، درخواست کنندگان می­توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 12دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می­توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیئت مدیره و بازرس به درخواست اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

ماده 25- چنانچه در مهلت مقرر در اساسنامه، مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار نگردد، اتاق ایران پس از سه مرتبه اخطار مکتوب به فاصله یک ماه، رأساً نسبت به دعوت از اعضا و برگزاری مجمع اقدام می نماید.

ماده 26- در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان “ کانون” دارای سمت است، ماموریت آن نماینده نیز به تبع وی خودبخود منتفی و زایل خواهد شد.

 ماده 27- چنانچه نماینده عضو حقوقی “ کانون” پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از تشکل متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام کتبی تشکل، به خودی خود از سمتی که در “ کانون” دارد معزول و هیچگونه سمتی در”کانون”  نخواهد داشت و عضو علی­البدل دعوت و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.

ماده 28- هیئت مدیره:

هیئت مدیره “ کانون” مرکب است از ( 5 )  نفر عضو اصلی و( 2 ) نفر عضو علی­البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین اعضای حاضر در مجمع برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

ماده 29- هیئت مدیره در اولین جلسه­ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل می ­شود از بین خود یکنفر را بعنوان  رئیس، یک نفر را بعنوان  نائب رئیس و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب خواهد نمود.

تبصره 12 : هیئت مدیره موظف است اصل صورتجلسه تعیین سمت هیئت مدیره را به اتاق ایران ارسال نماید.  

ماده 30- هر یک از سمتهای هیئت مدیره توسط هیئت مدیره، قابل عزل از سمت و یا تجدید انتخاب می باشند.

ماده 31- در صورت استعفا و یا عزل نصف به اضافه یک اعضای اصلی هیئت مدیره، بدواً اعضای علی‌البدل جایگزین و چنانچه هیئت مدیره حد نصاب مقرر در اساسنامه را از دست بدهند، برای مابقی اعضای هیئت مدیره، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با دستور انتخابات هیئت مدیره برگزار خواهد شد.

ماده 32- هیئت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رییس یا 2 نفر از اعضای هیئت مدیره  تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی “ کانون ” یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است تشکیل خواهد شد.

ماده 33- درصورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء اصلی  هیئت مدیره، عضو علی­البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیئت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد.

ماده 34- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل 3  نفر از اعضای اصلی هيئت مديره رسمیت پیدا می کند.

ماده 35- اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است .

ماده 36- تصمیمات هیئت مدیره با رای حداقل 3 نفر از اعضاي اصلي هيئت مديره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 37- از مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره صورتجلسه­ای توسط دبیر تنظیم و فی­المجلس به امضای حاضرین می‌رسد. اعضای مخالف مصوبات می توانند ضمن امضا، نظر خود را مبنی بر مخالفت ذیل امضا تصریح نمایند.

ماده 38- هیئت مدیره یکنفر شخص حقیقی را ازخارج ازاعضای هیئت مدیره بطور تمام وقت بعنوان دبیر انتخاب و استخدام می نماید.

تبصره 13 : هیئت مدیره می­تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.

تبصره 14 : سه جلسه غیبت متوالی و یا شش جلسه غیبت غیر متوالی در طول یک سال در جلسات هیئت مدیره به منزله استعفاء از عضویت هیئت مدیره می باشد و عضو علی­البدل جایگزین عضو معزول می گردد.

تبصره 15 : دبیر می­تواند در جلسات هیئت مدیره بدون حق رأی شرکت کند.   

ماده 39- برای انجام امور اداری و اجرایی “ کانون ” دبیرخانه­ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیئت مدیره تأسیس      میگردد.

ماده 40- وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

هیئت مدیره نماینده قانونی “ کانون ” است و ازکلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور” کانون ” برخوردار است. 

اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

40-1- افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام “ کانون ” در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات “ کانون ” و پرداخت هزینه ها از این حساب ها.

40-2- تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری.

40-3- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی .

40-4- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول بنام و حساب "کانون".

40-5- پیشنهاد عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال غیر منقول به مجمع عمومی عادی جهت تصویب.

40-6- استخدام و عزل ونصب دبیر “ کانون ” وتعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختها .

40-7- اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاه­های استان ودیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق کلیه امور مربوط به داوری و کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری.

40-8- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره “ کانون ” و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.

40-9- تعیین و اعزام نماینده به شوراها ، کمیسیون ها ،کمیته ها، هیئت ها و مراجع داخلی و خارجی.

40-10- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه­های داخلی برای اداره بهتر امور دبیرخانه ” کانون ”درچارچوب اساسنامه.

40-11- تدوین برنامه و بودجه، آیین نامه­ها و دستورالعمل­ها “ کانون ” جهت ارائه به مجمع عمومی.

40-12- تهیه صورت دارائی و دیون “ کانون ”، تنظیم ترازنامه وحساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی.

40-13- ارسال گزارش­های سالانه از عملکرد “ کانون ” به اتاق ایران.

40-14- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مشاوران و کارشناسان و پرسنل براساس پیشنهاد دبیر.

40-15- تدوین سیاستها و خط مشی های کلان “ کانون ” جهت ارائه به مجمع عمومی.

40-16- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های “ کانون”.

40-17- همکاری با اتاق ایران و تشکل­های اقتصادی به منظور ایجاد هم­افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

ماده 41- اختیارات دبیر را  هیئت مدیره تعیین می کند.

     اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشند:

41-1- تهیه و تدوین برنامه­های (کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت) “ کانون” و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.

41- 2- تهیه و تدوین پیش­نویس بودجه” کانون ” و ارائه آن به هیئت مدیره.

41-3- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه­ریزی و اجرایی “ کانون” و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.

41-4- دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورتهای مالی، وصولی­ها وپرداختهای “ کانون” را کنترل نموده و بر فرایند ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی “ کانون”، در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

41-5- تعیین کارگروههای تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی “ کانون” و ارائه به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.

41-6- انتخاب دبیران کمیسیون­های تخصصی وتهیه وتدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.

41-7- ارائه گزارش عملکرد “ کانون” به هیئت مدیره.

41-8- ارائه گزارشهای سالانه عملکرد و مالی هیئت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضاء کانون.

ماده 42- بازرس:

42-1- یکنفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می­شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره­های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس “انجمن­ها”  می­شوند ترجیحاً  تجربه و آشنایی کافی با وظائف و مسئولیت­های بازرس مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت را داشته باشند.

42-2- درصورت فوت یا استعفاء بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی­البدل انجام خواهد داد.

ماده 43- وظایف بازرس:

43-1- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی، ضوابط اتاق ایران  و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به  هیئت مدیره اطلاع و رفع آنرا درخواست می نماید.

43-2- بازرس ترازنامه و گزارش­های تهیه شده توسط هیئت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی “ کانون ” را مورد بررسی قرار می­دهد و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

43-3- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و به  دبیرخانه ارائه خواهد نمود.

43-4- بازرس موظف است یک نسخه از گزارش­های خود را به دبیرخانه “ کانون ” تحویل دهد.

فصل پنجم- سال مالی و حسابهای کانون

ماده44-  سال مالی :

سال مالی کانون از روز اول مهر ماه هر سال آغاز می­­شود و تا روز آخر شهریورماه سال بعد به پایان می­رسد اولین سال مالی کانون نیز از تاریخ تاسیس تا آخر شهریور سال بعد آن می­باشد.

ماده 45- حسابهای سالانه :

هیئت مدیره کانون باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و بدهی ها(تراز نامه)کانون را در پایان سال مالی  و حساب درآمد و هزینه کانون را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی کانون طی سال مالی مزبور تنظیم کند، اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی در اختیار بازرس قرار گیرد تا پس از رسیدگی همراه با گزارش بازرس به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.

ماده 46- صورت های مالی :

صورت های مالی سالانه باید حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضای سال مالی کانون برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.

ماده 47- مفاصا :

تصویب صورت های مالی از طرف مجمع عمومی عادی برای هیئت مدیره به منزله مفاصای آن سال مالی خواهد بود.

فصل ششم – منابع مالی

ماده 48- منابع مالی شبکه عبارتند از :

48-1– ورودیه عضویت.

48– 2 – حق عضویت سالانه.

48– 3 -  هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک­های نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه­ها، سازمان­ها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمان­های عمومی.

48– 4 – وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضاء .

ماده 49 - داوطلبين عضویت در” کانون ” باید مبلغ ورودیه را به حساب " کانون ” واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده 50 - هرعضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب “ کانون” واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

ماده 51 - مجمع عمومی می­تواند تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه را به صورت سالانه به هیئت مدیره تفویض کند.

ماده 52 -  “ کانون” می­تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک­های نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمان­ها و موسسات دولتی و نهادها و سازمان­های عمومی برخوردار گردد و چنانچه  ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیئت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکهای و مؤسسات اعتباری یا از شرکتها و اشخاص عضو را دارد.

ماده 53 - هیئت مدیره می­تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیراعضاء، برگزاری نمایشگاه­ها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاه­های آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و اعزام هیئت­های تجاری و بازاریابی و غیره
هزینه­های “ کانون ” را تأمین کند.

فصل هفتم– انحلال و تصفیه

ماده 54- “ کانون ” بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق­العاده منحل می­شود.

ماده 55- چنانچه انحلال “ کانون ” از سوی مجمع عمومی فوق­العاده باشد مجمع مزبور هیئت تصفیه­ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان انتخاب می­کند. انتخاب اعضاء هیئت مدیره “ کانون ” قبل از انحلال، در مقام اعضاء هیئت تصفیه بلامانع است.

ماده 56- پس ازاعلام انحلال “ کانون” و تعیین اعضاء هیئت تصفیه، مدیران سابق “ کانون” مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه “ کانون ” را با تنظیم صورتجلسه تحویل هیئت تصفیه نمایند.

ماده 57- هیئت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارائی­ها را روشن می­کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.

ماده 58- وظائف و تکالیف و اختیارات هیئت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون “ کانون ” و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هشتم –  سایر موارد

ماده 59 -“کانون” به منظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود می­تواند به تعداد مورد نیاز شورا، کارگروه، کمیسیون یا کمیته تخصصی دائم یا موقت از بین مدیران و اعضاء کانون و یا خارج از آنها تشکیل دهد. وظایف و نوع فعالیت ، ساختارهای معین مکمل مذکور، تعداد اعضاء آن و طرز انتخابات آنان، چگونگی فعالیت و اداره و نیز نحوه انحلال آن براساس آیین نامه و مقرراتی خواهد بود که توسط هیئت مدیره تهیه و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

ماده 60- “ کانون ” می­تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین خبره و کارآمد مرتبط با موضوغ فعالیت ، خارج از اعضاء "کانون"، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره­گیری نماید.

ماده 61- در موارد مسکوت این اساسنامه بر اساس مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 عمل خواهد شد.

ماده 62- در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت می پذیرد و نظر اتاق در این خصوص قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 63 – رعایت کلیه مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان کانون لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 64 - در خصوص مسائل کلی و کلان بخش کانون تابع تشکل بالادستی به تشخیص اتاق ایران می‌باشد. همچنین چگونگی ارتباط عملکردی کانون با تشکل بالادستی تابع تصمیم متخذه در مجمع عمومی تشکل بالادستی می­باشد.

ماده 65- کلیه اختلافات و دعاوی احتمالی  ناشی از برگزاری  مجامع عمومی در خصوص تشکل­های وابسته به اتاق ایران و یا در ارتباط با آن نظیر اختلاف اعضاء هیئت مدیره با یکدیگر،اعضای تشکل با تشکل مربوطه و تشکل با اتاق ایران و غیره بوسیله کمیته تحت عنوان"کمیته حل اختلاف" متشکل از یک نفر نماینده از هیئت راهبردی تشکل­های اتاق ایران و یک نفر نماینده از معاونت تشکل­های اتاق ایران و یک نفر نماینده از دفتر حقوقی اتاق ایران، مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور قاطع اختلاف بوده و برای طرفین قطعی و  لازم الاجرا می باشد.

ماده 66- این اساسنامه در( 8 ) فصل و( 66 ) ماده و ( 15 ) تبصره در تاریخ 17/09/1398 به تصویب مجمع عمومی فوق­العاده " کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران" رسيده است.

كليه حقوق اين سايت متعلق به شركت مي باشد.