اعضای هیئت مدیره

دکتر محمود اولیائی

رئیس هیئت مدیره

دکتر محمد جعفر مرعشی

بنیانگذار و عضو هیئت مدیره

مهندس سروش آروند

دبیر کل

دکتر صدیقه صائمیان

عضو هیئت مدیره

دکتر سید محمد علوی

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر اردشیر دادرس

خزانه دار

تشکل های عضو

کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

در اجرای بند )ک ( ماده ) 5 ( قانون تشکیل5636 ( و ماده 5 /1/ 5631 و اصلاحیه 55 /51/ اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و كشاورزی ایران )مصوب 55 قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار و با موافقت و نظارت اتاق ایران، بر اساس صورت جلسه مورخ 15 مرداد ماه سال 5631 شورای اجرایی خود، تحت شماره 551 و به تاریخ 53 آذر سال 5631 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران به ثبت رسیده است كه دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و بصورت غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

اخبار و رویدادها

كليه حقوق اين سايت متعلق به شركت مي باشد.